Jagttegn
Information om jagttegn

Ingen må udøve jagt i Danmark uden at have jagttegn.

 

For at blive optaget i Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede og dermed retten til hvert år at erhverve jagttegn kræves det, at man består jagtprøven. For at få jagttegn skal man desuden være fyldt 16 år.

 

Hensigten med denne prøve er, at sikre et vist minimum af viden om jagt hos den der får udstedt jagttegn.

Inden jagtprøven aflægges skal den enkelte aspirant have deltaget i et våbenkursus og have modtaget bevis for deltagelsen. Kun godkendte våbenkursuslærere (Jagtprøvelærere) må afholde sådanne kurser. Våbenkursuslærerne er af Naturstyrelsen blevet pålagt at indsende en aspirantliste med cpr-numre på de der ønsker at indstille sig til jagtprøven.

Våbenkurset er en obligatorisk del af alle jagttegnskurser. Det er dog tilladt selv at læse det øvrige teoretiske stof .

 

Vi tilbyder et kursus der blandt andet omhandler j agtformer, terrænpleje, vildt tilberedning, jagthunde, organisations forhold og Natura 2000 områder m.m.


Varighed: 3-6 måneder (12-24 teoriaftener og to-tre gange på skydebanen)

 

Vi arbejder ud fra bogen JAGTTEGN (Seges forlag, www.jagtprøven.dk)


Der findes yderligere en undervisningsbog: “Vildt og jagt i Danmark”, som kun kan købes hos Hornslet bogtrykkeri. Trykkeriets telefonnummer er: 8699 4511. Trykkeriets hjemmeside: http://www.vildt-jagt.dk

 

Jagttegnet skifter farve hvert år
Jagtprøven

En jagtprøve koster 215 kr. (2012) og kan tages om foråret eller om efteråret. Sidste frist for tilmelding til jagtprøven om foråret er den 14. februar. Om efteråret er det den 18. juli (2012). Man melder sig via sin våbenkursuslærer til jagtprøve hos Skov- og Naturstyrelsen. Jagtprøven varer ca. to timer, hvilket dækker både den skriftlige og den praktiske prøve. Prøven afholdes på en skydebane inden for det statsskovdistrikt, hvor man har postadresse. Skov- og Naturstyrelsens prøvesagkyndige er den stedlige vildtkonsulent. Når man har betalt for jagtprøven er det muligt at vælge mellem forskellige prøvedatoer.

Dette gøres på netadressen: http://www.jagttegn.dk
Ønsker man ikke at vælge dato, bliver man automatisk tildelt en dato. Alle jagtprøver afholdes hverdage i dagtimerne.

Ligeledes kan man på Skov- og Naturstyrelsens hovedhjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk få en lang række oplysninger.


Skriftlig del:
Til jagtprøven stilles der 40 spørgsmål, hvoraf de 36 skal være korrekt besvaret. Spørgsmålene besvares ved afkrydsning af et felt med JA eller NEJ, ved billedkendskab er der angivet tre svarmuligheder, hvor det rigtige skal afkrydses. Hvis man dumper til teoriprøven får man ikke lov til at gå til den praktiske prøve, og kan først komme op til fornyet prøve i næste prøveperiode.

 

Praktisk del:

Den praktiske prøve afvikles i umiddelbar forlængelse af den skriftlige, og består af våbenbetjening under jagtlige forhold, hvor der lægges stor vægt på det sikkerhedsmæssige blandt andet ved passage af et gærde og en grøft. Under denne gennemgang er der indlagt 4 gange afstandsbedømmelse til ialt 6 vildtarter og der må kun være 1 fejl i afstandsbedømmelsen.

Prøven afsluttes med skydning til 4 lerduer, hvor der ikke er krav om at ramme, men kun om sikkerhed i våbenbetjeningen. Hvis man dumper til den praktiske prøve, kan man komme op til fornyet prøve inden for samme prøveperiode, uden at skulle op til ny teoriprøve.

Politigodkendelse:
For at få udstedt et jagttegn, er det en betingelse, at politiet kan indhente oplysninger om ens strafforhold. Nægter man at give sin tilladelse til undersøgelse, eller finder politiet alvorlige bemærkninger i straffeattesten, nægtes der tilladelse til jagttegn.

Typisk vil eksempelvis en voldsdom eller en dom for ulovlig våbenbesiddelse hindre en i at få jagttegn i fem år fra domfældelsen!

Politigodkendelse er en forudsætning, hvis du vil have jagttegn.
Hvad giver jagttegnet ret til ?

Et jagttegn koster 530 kr. (2014) pr. jagtår (april-marts) og udstedes af Skov- og Naturstyrelsen. Det giver lov til at jage, hvor man har jagtret eller hvor jagten er fri.

Man kan få konverteret en norsk, svensk eller finsk jagtprøve til dansk jagttegn uden at skulle bestå dansk jagtprøve, under forudsætning af, at man har bopæl i Danmark. Dog kræves dokumentation for aflagt jagtprøve (evt. våbentilladelse) og kopi af dansk sygesikrikringsbevis.

Udlændinge fra andre end de tre nævnte lande skal, hvis de får fast bopæl i Danmark, bestå den danske jagtprøve.

Midlertidigt jagttegn
Udlændinge, der skal på jagt i Danmark, kan normalt få et midlertidigt, dansk jagttegn, hvis de har et gyldigt jagttegn fra hjemlandet.
Ekspeditionstiden er omkring tre uger.

Udlændinge uden fast bopæl i Danmark har ikke lov til at jage på fiskeriterritoriet.

 

Jagttegnet giver  tilladelse til erhvervelse og anvendelse af glatløbet haglvåben til træning i flugtskydning. Hvis man vil gå på jagt med haglbøsse, kræves der bestået haglskydeprøve. Ønsker man at erhverve jagtriffel og anvende denne på jagt, ansøges politiet om tilladelse til anskaffelse af jagtriffel. (Gebyr: 840 kr.) Gives denne tilladelse, kan man købe en jagtriffel og træne med den på en skydebane.

Blanketter til ansøgning kan findes på politiets hjemmeside: http://www.politi.dk/ under blanketter; våben og ammunition. Meddeles der ikke tilladelse, er gebyret på 840 kr. tabt!

 

Riffelprøven

Inden riflen må anvendes på jagt skal der aflægges riffelprøve.

Tidspunkter og steder for afholdelse af riffelprøver udsendes sammen med jagttegnet. De kan også ses på Jægerforbindets hjemmeside: http://www.jaegerforbundet.dk/ 

Inden prøven skal man ringe til den til den prøvesagkyndige og tilmelde sig riffelprøven.


Det koster 135 kr. at aflægge riffelprøven. Girokort fås hos Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund og statsskovdistrikterne. Der kan ikke betales kontant på prøvestedet.

Ved prøven skal man forevise gyldigt jagttegn, legitimation (for aspiranter over 18 år fotolegitimation), kvitteringsdelen af  indbetalingskortet, påført postvæsenets eller pengeinstituts kvittering samt det vedhæftede riffelprøvebevis.

Man medbringer det våben (og den tilhørende våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne jagtammunition, samt evt. hjælpemidler.

Til skydningen må bruges de hjælpemidler som man normalt kan medbringe på jagt, f.eks. skydestok, jagtstol, rygsæk, kikkertetui eller lignende.

Riffelprøven er en rent praktisk skydeprøve som indebærer at aspiranten i valgfri skydestilling og med jagtrelevante hjælpemidler skal afgive 6 skud til en bukkeskive. Man får mulighed for at afprøve skydestillingen inden skydningen starter. Hvis man ikke selv har høreværn med, vil man få udleveret et par ørepropper af den prøvesagkyndige eller dennes hjælper.

Skydningen foregår på 100 meters afstand. Man har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme inden for træfområdet (En cirkel på 20 cm i diameter). Man skal blive på sin standplads, til alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasinet skal ske inden for den fastsatte skydetid. Sætter man ikke 5 skud i træfområdet er prøven ikke bestået.

Til korrekt våbenbetjening hører, at:

Man ankommer til skydelinien med åben eller udtaget lås/knækket våben
Man ser gennem løbet, før man lader første gang
Man har åben lås, hvis man skifter skydestilling
Man efterser kammer og magasin efter endt skydning
Man forlader skydelinien med åben eller udtaget lås/knækket våben
Man ikke betjener våbenet i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne
Man i øvrigt betjener våbenet forsvarligt.
 
Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, hvad man foretager sig.
Hvis man ikke kan betjene sin riffel på en forsvarlig måde, er prøven ikke bestået.
Evt. funktionsfejlskal man selv afhjælpe indenfor skydetiden.
Bukkeskiven som den anvendes ved riffelprøven (2010)